Regulamin korzystania z serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.avigon.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  WWW.AVIGON.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Prawo odstąpienia od umowy

 8. Własność intelektualna

 9. Odpowiedzialność 

 10. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.avigon.pl prowadzony jest przez AVIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491486, NIP: 9542760249, REGON: 243439680, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Janowska 2/2, 40-423 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@avigon.pl, tel. +48 669 011 799.

 2. Serwis www.avigon.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.avigon.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.avigon.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną oraz ochroną zdrowia

 6. Lekarz lub specjalista orzeka o stanie zdrowia określonej osoby lub innym problemie, z jaki się boryka, po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Konsultacje Internetowe świadczone przez niego stanowią zatem alternatywę bezpośredniej wizyty u lekarza lub specjalisty, umożliwiają postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym, z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

 7. Konsultacje Internetowe wykonywane za pośrednictwem Serwisu są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej i stanowią konsultacje oraz porady lekarskie.

 8. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 9. Usługodawca udostępnia Serwis w celu świadczenia Konsultacji Internetowych, ale nie zatrudnia oraz nie jest pracodawcą Specjalistów zarejestrowanych w Serwisie.

 10. Usługobiorcy zarejestrowani w Serwisie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich wzajemnych zobowiązań.

 11. Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe Zleceń przekazywane Zleceniobiorcy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść Zlecenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

 1. Kodeksu cywilnego;

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;

 3. Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.);

 4. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.);

 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;

 6. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.);

 7. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. E-PACJENT (ZLECENIODAWCA) – Usługobiorca będący osobą fizyczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem Serwisu Zlecenie wykonania usługi Konsultacji Internetowych przez Specjalistę.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Aby aktywować Konto należy kliknąć w link, który zostanie wysłany w wiadomości na skrzynkę pocztową podaną podczas procesu rejestracji. 

 3. KATALOG SPECJALISTÓW - Usługa Elektroniczna pozwalająca Specjalistom na prezentowanie oraz udostępnianie swoich danych E-pacjentom korzystającym z Serwisu.

 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. 

 5. KONSULTACJE INTERNETOWE - usługi wykonywane przez Specjalistę (Zleceniobiorcę) na rzecz E-pacjentów (Zleceniodawców) w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. polegające na zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także usługi związane z promocją zdrowia albo coachingiem/mentoringiem, polegające na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Zleceniodawcom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia fizycznego lub psychicznego i przez to jego poprawę.

 6. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.avigon.pl.

 10. SPECJALISTA (ZLECENIOBIORCA) – Usługobiorca posiadający wykształcenie medyczne lub psychologiczne albo pozwalające na świadczenie usług coachingu/mentora, posiadający odpowiednio prawo wykonywania zawodu lekarza, psychologa, psychoterapeuty lub posiadający uprawnienia umożliwiające świadczenie usług mentora lub z zakresu coachingu, udzielający E-pacjentom, za pomocą Środków Komunikowania się na Odległość, Konsultacji Internetowych, odpowiednio do wykonywanego zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji. Rejestracja Specjalisty w Serwisie oraz udostępnienie jego danych E-pacjentom następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po pozytywnej weryfikacji Specjalisty, przeprowadzanej przez Usługodawcę.

 11. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji świadczonych Konsultacji Internetowych.

 12. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ - urządzenie informatyczne i teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem, służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość i udzielenia Konsultacji Internetowych, a w ich ramach świadczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi.

 13. USŁUGODAWCA – AVIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000491486, NIP: 9542760249, REGON: 243439680, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Janowska 2/2, 40-423 Katowice.

 14. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 16. ZLECENIE – oświadczenie składane przez E-pacjenta (Zleceniodawcę) za pośrednictwem Serwisu, będące wyrazem woli skorzystania z usług Specjalisty zarejestrowanego w Serwisie, w tym powierzenia mu wykonania Konsultacji Internetowych.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

 1. bezpieczne i umożliwiające anonimowość narzędzie do kontaktowania się Specjalisty z E-pacjentem i przeprowadzania Konsultacji Internetowych oraz usług coachingu/ mentoringu,

 2. prowadzenie Konta,

 3. System Opinii,

 4. Newsletter.

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b) do d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.

 3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr: 04 1020 2313 0000 3402 0602 7785 lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24h od momentu złożenia Zlecenia wykonania usługi. Konsultacje Internetowe są świadczone wyłącznie po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Z Konsultacji Internetowych mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani Usługobiorcy, z założenia osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dopuszcza się korzystanie z Konsultacji Internetowych przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Specjalista lub pracownik Serwisu są uprawnieni do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Konsultacji Internetowych, w przypadku braku takiej zgody.

 5. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Użytkownik nabiera prawa do wyboru określonej kategorii dotyczącej jego potrzeb, poprzez skorzystanie z Wyszukiwarki Specjalistów. Następnie spośród udostępnionych przez Serwis Specjalistów w danej kategorii, wybiera określonego Zleceniobiorcę oraz formę kontaktu z nim przewidzianą indywidualnie przez każdego Specjalistę. Serwis udostępnia podstawowe dane specjalisty, jego specjalizację, koszt usługi, kalendarz wizyt oraz opinie innych Zleceniodawców. Koszt usługi jest z góry określony przez Specjalistę i widoczny na jego profilu.

 6. Po dokonaniu wyboru Zleceniobiorcy i przeprowadzeniu procesu zamówienia usługi Konsultacji Internetowej, Zleceniodawca uiszcza opłatę, o której mowa w pkt 2 oraz 3 niniejszego rozdziału.

 7. Realizacja Konsultacji Internetowej jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty, przez co należy rozumieć wpływ środków pieniężnych w określonej kwocie na rachunek bankowy wskazany w pkt 3 niniejszego rozdziału. 

 8. W ramach Konsultacji Internetowych, Zleceniobiorcy, odpowiednio do ich zawodu, uprawnień i specjalizacji, są uprawnieni do:

 1. udzielania E-pacjentowi świadczenia terapeutycznego lub zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu choroby/zaburzenia, postawieniu diagnozy i orzeczeniu o stanie zdrowia E-pacjenta;

 2. udzielania odpowiedzi na pytania E-pacjenta i przekazywania E-pacjentowi wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom, o higienie i pielęgnacji zdrowia, a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia, w szczególności psychicznego;

 3. informowania E-pacjenta o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;

 4. wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia E-pacjentów odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej;

 5. doradztwa, opiniowania lub udzielania innej pomocy dotyczącej zdrowia, w tym w szczególności psychicznego i organizmu E-pacjenta;

 6. informowania E-pacjentów o potrzebie osobistego zbadania przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie osobistego skorzystania z pomocy specjalisty, w tym podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych;

 7. świadczenia na rzecz E-pacjentów usług mentora lub z zakresu coachingu.

 1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z narzędzia, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 lit. a) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Konsultacje Internetowe są świadczone za pośrednictwem videorozmowy (rozmowa odbywa się w ściśle określonym terminie i określonej godzinie).
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 2. W celu rejestracji, Usługobiorca powinien wypełnić Formularz Rejestracji udostępniony i przesłać go do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji. Podczas rejestracji Usługobiorca ustala hasło.

 3. Wypełniając Formularz Rejestracji Usługobiorca powinien zachować poniższe zasady:

 • Usługobiorca powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracji, chyba że pole jest opcjonalne;

 • Informacje wpisane do Formularza Rejestracji powinny dotyczyć Usługobiorcy i być zgodne ze stanem faktycznym;

 • Usługobiorca powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 • Usługobiorca powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta;

 • Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji, Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się:

 1. opiniować i oceniać tylko wtedy, gdy sam korzystał z ocenianych usług,

 2. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych usług, 

 3. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych usług,

 4. nie umieszczać reklamy towarów, usług, podmiotów, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,

 5. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

 1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu wraz z akcesoriami umożliwiającymi videorozmowę,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox,

 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy: 

 1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

 2. o charakterze rasistowskim,

 3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

 4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

 5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

 6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

 7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.avigon.pl,

 8. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,

 9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@avigon.pl.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@avigon.pl.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:

 1. imię i nazwisko

 2. dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) 

 3. rodzaj i opis problemu będący przedmiotem reklamacji,

 4. datę wystąpienia nieprawidłowości.

 5. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Specjalistów oraz za popełnione przez nich błędy.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.avigon.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza wiedzy dostępna na stronie, korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością AVIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000491486, NIP: 9542760249, REGON: 243439680, ul. Janowska 2/2, 40-423 Katowice. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.avigon.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.avigon.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Żadna część zasobów portalu medycznego Avigon.pl nie może być publikowana bez zgody Serwisu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika.

 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Za skutki podania Zleceniobiorcy błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Zleceniodawcy.

 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

 1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

 2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

 3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

 4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

 5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

 6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

 7. za skutki związane z utratą hasła.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 

 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.  

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.  

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV